machtigingsformulier VAKiR

Machtiging Incasso t.b.v. VAKiR Vereniging Amateur Kamermusici in Rotterdam.

Ondergetekende margriet ferment-roorda

Adres: Beukelsdijk 103a
Postcode en woonplaats: 3021AE

Telefoonnummer: 0630849017

machtigt hierbij de Vereniging van Amateur Kamermusici in Rotterdam om jaarlijks het aan contributie verschuldigde bedrag te doen afschrijven van zijn/haar bankrekening nummer NL 97 INGB 0002 1128 74

Mocht ik het niet eens zijn met een incasso, dan heb ik de bevoegdheid om het bedrag binnen 30 dagen na afschrijving – zonder opgaaf van redenen – bij mijn bank terug te vorderen.

Plaats en datum: 23-04-2022

Handtekening:

margriet ferment-roorda

Dit formulier afdrukken en ondertekend per post zenden aan:
[printfriendly]
Vakir
p/a Dorpsdijk 121
3161 CA Rhoon